Singalong: Wheels On The Bus


The Wheels on the Bus

qì chē de lún zi zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn

汽车的轮子转呀转转呀转转呀转

The wheels on the bus go around and around, Go around and around, go around and around.

qì chē de lún zi zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn

汽车的轮子转呀转转呀转转呀转

The wheels on the bus go around and around, Go around and around, go around and around.

qì chē de lún zi zhuàn ya zhuàn

汽车的轮子转呀转

The wheels on the bus go around and around.

chuān guò jiē dào

穿过街道

Pass through the street.

qì chē de yǔ shuā shuā ya shuā shuā ya shuā shuā ya shuā

汽车的雨刷刷呀刷刷呀刷刷呀刷

The windshield wiper on the bus goes swish, swish. Swish, swish. Swish, swish.

qì chē de yǔ shuā shuā ya shuā

汽车的雨刷刷呀刷

The windshield wiper on the bus goes swish, swish.

chuān guò jiē dào

穿过街道

Pass through the street.

qì chē de lǎ ba bì bì bì bì bì bì bì bì bì

汽车的喇叭哔哔哔哔哔哔哔哔哔

The horn on the bus goes beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep.

qì chē de lǎ ba bìbìbì

汽车的喇叭哔哔哔

The horn on the bus goes beep, beep, beep.

chuān guò jiē dào

穿过街道

Pass through the street.

qì chē de chē mén kāi yòu guān kāi yòu guān kāi yòu guān

汽车的车门开又关开又关开又关

The doors on the bus go open and shut. Open and shut. Open and shut.

qì chē de chē mén kāi yòu guān

汽车的车门开又关

The doors on the bus go open and shut.

chuān guò jiē dào

穿过街道

Pass through the street.

qì chē lǐ de bǎo bao wā wā kū wā wā kū wā wā kū

汽车里的宝宝哇哇哭哇哇哭哇哇哭

The baby on the bus cries "wah, wah!" "wah, wah!" "wah, wah!"

qì chē lǐ de bǎo bao wā wā kū

汽车里的宝宝哇哇哭

The baby on the bus cries "wah, wah!"

chuān guò jiē dào

穿过街道

Pass through the street.

mā ma duì bǎo bao shuō xū xū xū xū xū xū xū xū xū

妈妈对宝宝说嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘

The mommy says to the baby, "Shush, shush, shush!" "Shush, shush, shush! Shush, shush, shush!"

mā ma duì bǎo bao shuō xū xū xū

妈妈对宝宝说嘘嘘嘘

The mommy says to the baby, "Shush, shush, shush!"

chuān guò jiē dào

穿过街道

Pass through the street.

qì chē de lún zi zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn zhuàn ya zhuàn

汽车的轮子转呀转转呀转转呀转

The wheels on the bus go around and around, Go around and around, go around and around.

qì chē de lún zi zhuàn ya zhuàn

汽车的轮子转呀转

The wheels on the bus go around and around.

chuān guò jiē dào

穿过街道

Pass through the street.

#mandarin #chinese #wheelsonthebus #nurseryrhyme #singalong

CATEGORIES
RECENT POSTS

MANDARIN CLASSES AVAILABLE FOR EARLY YEARS, KS1 & KS2 CHILDREN - BOOK NOW

Mandarin Classes for Children

LITTLE MANDARIN CLASSES

ABOUT

CLASSES

HELP

ONLINE MANDARIN CLASSES

©2020 Little Mandarin Classes Ltd - All rights reserved